privacy

Identiteit
Deze privacyverklaring wordt namens Netwerk Oorlogsbronnen [NIOD, KNAW], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54667089 [vestigingsnummer 000024408727], gebruikt door het consortium Netwerk Oorlogsbronnen, Niod, Huygens Instituut en Nationaal Archief op de website Oorlogvoorderechter.nl. Ons e-mailadres: info@oorlogvoorderechter.nl

 

Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijk gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. We gaan ervan uit dat u zelf de apparatuur waarmee u onze website bezoekt en gebruikt, goed heeft beveiligd met bijvoorbeeld een virusscanner.

 

Persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld.

 

Nieuwsbrief
Als u zich via onze website abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, gebruiken wij deze gegevens alleen om u onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. De grondslag voor het verwerken van de door u ingevoerde gegevens is ’toestemming’. Deze toestemming kunt u altijd intrekken door u af te melden van de nieuwsbrief. U kunt hiervoor de afmeld-link in de nieuwsbrief gebruiken. Zodra u zich afmeldt, verwijderen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens die betrekking hebben of hadden op de nieuwsbrief. De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, is ‘het kunnen uitvoeren van uw verzoek om de nieuwsbrief te ontvangen’.
Verder verwerken wij uw gegevens voor statistische doeleinden. Zo kunnen wij algemene inzichten verkrijgen, bijvoorbeeld demografische inzichten. En bouwen wij een profiel op. Dit doen wij aan de hand van bijvoorbeeld het registreren op welke links u klikt in de nieuwsbrief, op welk apparaat u de nieuwsbrief bij voorkeur leest of wanneer u de nieuwsbrief leest. De grondslag voor het opbouwen van een profiel is in dat geval het behartigen van een gerechtvaardigd belang: wij kunnen u betere content bieden.
Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor dit doel, en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt ook het eventuele opgebouwde profiel verwijderd.
Bewaartermijn nieuwsbrief: zolang wij uw toestemming hebben ofwel geen bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking voor de nieuwsbrief.

 

Verstrekking derden
Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.
Het gaat dan om ons hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen. Van de volgende derden maken we gebruik van diensten waarmee of waarin persoonsgegevens verwerkt worden:
Hosting: BHosted
Mailing nieuwsbrief: Laposta
Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

 

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd. Zie www.oorlogvoorderechter.nl/cookies

 

Websites of diensten van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden / consortiumdeelnemers van het project Oorlog voor de Rechter, die door middel van links, of anderszins aan deze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij raden u aan om voor gebruik, de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen.
Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over het privacybeleid op deze website Oorlogvoorderechter.nl of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@oorlogvoorderechter.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Het recht om uwe gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

 

d.d. 6 december 2022